Granskog økosystem

Granskog økosystem

Om skogen som økosystem, næringskjeder osv. Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. På resten av Vestlandet vokser gran naturlig kun noen få steder, som Modalen, Suldal, Voss og Luster, men både vanlig gran og den amerikanske sitkagran er vanlig plantet i landsdelen.

Granskog økosystem

Det var imidlertid hans kollega Arthur Roy Clapham som oppfant begrepet, da Tansley spurte om han kunne komme opp med et passende ord for samvirke mellom de fysiske og organiske deler av naturmiljøet. Et økosystem er alle de levende organismene som finnes på et sted og miljøet de lever i. Et økosystem kan være lite – som en pytt, større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jor vann, luft) der levende organismer kan eksistere.

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold. Forskjellige økosystemer gir mangfold. Eksempler på ulike økosystemer kan være for eksempel innsjø, myr, skog, fjell og fjæresonen.

I gammel granskog som ikke har vært avvirket med flatehogst, er det ofte et stort mangfold av arter. Slik skog forynges gjerne naturlig i små åpninger der enkelttrær dør eller felles av vind. Dette fører til at fuktighetsforhold og lysforhold er svært stabile over tid.

Granslekta er eviggrønne bartrær med nåler som sitter enkeltvis på kvistene. Slekta har 29—arter, avhengig av hva som blir regnet som arter eller underarter. Furu er det dominerende treslaget, og som vokser på skrinn, næringsfattig og sur jord med podsolprofil, og på lysåpne lokaliteter. Furuskog på bergknatter med næringsfattig gneis.

See full list on mn. Jordprofilet er vanligvis podsol, med overgang til brunjord. Massiv skogplanting med gran på områder med løvskog endrer fullstendig den opprinnelige vegetasjonstypen. Granskog ved Grønland i Vestmarka, Bærum.

I en tett granskog med skrinn jord gir dette dårlige vekstforhold for lyskrevende arter, og moser dominerer bunnsjiktet, og feltsjiktet kan mangle. Om våren frakter maurene solvarme inn i tue ved å varme opp seg selv. Fra maurtua ut i omgivelsene er det gangstier (maurstier) merket med feromoner (maurkolonioptimaliseringsalgoritmer).

Monokulturer med skog kombinert med habitatfragmentering og flatehogst gir reduserte leveområder for en rekke arter. Langer øst og nord er lavskrike vanlig i barskog. Maurene rydder maurstien. Ornitologen Svein Haftorn viste hvordan arter i en meiseflokk seinhøstes og om vinteren utnytter artsavhengig de forskjellige habitatene i et bartre (stamme, greiner, barkvister) og bakken omkring.

På gran fra de ytterste greiner og inn mot stammen i rekkefølge fuglekonge (ytterste greiner, Norges minste fugl), deretter svartmeis, toppmeis, granmeis og trekryper (stammen). Paa spændte vinger svæver nu just en flok lavskriker fra træ til træ – tause og lydløse bevæger de sig mellem de skjeggbevokste furukroner, paa sin mystiske flugt like uhyggelig og hemmelighetsfulde som storskogen selv.

Skog er et område som er tilvokst med trær som har en viss høyde og står så tett at de gjensidig påvirker hverandre. Skogen omfatter både selve trærne, undervegetasjonen og annet planteliv og alle organismer i tilknytning til trær og jordsmonn.

I et velutviklet økosystem er det balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Skyggefull skog i granskog med bunnsjikt av mose, med lite frøspiring og etablering av andre planter.

Stor genetisk variasjon som sees bl. Hengegran (kamgran) har hovedgreiner med nedhengende ugreinete sidegreiner ned fra hovedgreina. Gran finnes i mange formtyper.

Jeg skal skrive en rapport om økosystemet i granskog (blåbær-småbregne-granskogen). Jeg har problemer med å finne ut noe om de abiotiske faktorene, som næringssalter, fuktighet, temperatur osv. Hvilket økosystem klassen eller eleven velger å studere, henger sammen med den enkeltes interesse og hva som er mest praktisk og kan gjennomføres.

Granskog økosystem

Når en skal studere andre økosystemer enn dem som er beskrevet her i boka, kan Bios-nettsidene og andre kilder brukes, og da kan du hoppe over sidene om terrestriske og akvatiske økosystemer. Klimaksfasen er det stabile og "endelige" stadiet i suksesjonen. Artsutvalget styres hovedsakelig av klimaet i området, med påvirkning av andre abiotiske faktorer som jordas pH, næringsstatus og fuktighet. I Norge er klimaksstadiet preget av økosystemer med barskog.

Disse økosystemene er samlet under betegnelsen taiga. Skogen er et digert skattkammer av yrende dyreliv, planter, lukter, smaker og opplevelser. Vi mennesker raserer likevel enorme skogområder hvert eneste år. Barskog er skog hvor bartrær er dominerende treslag.

Norge har store områder med gran og furu. Næringsnett er en modell som beskriver sammenhengen mellom ulike organismer i et økosystem.

I motsetning til en næringskjede, som er et lineært system der hver art blir spist av en annen art, viser et næringsnett et komplekst nettverk av hvem som spiser hvem i et bestemt økosystem.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation