Alkoholloven med kommentarer

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Loven får anvendelse på innførsel til, utførsel fra, og omsetning av alkoholholdig drikk i Norge. I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-også får anvendelse på drikk mellom og volumprosent alkohol. See full list on nhoreiseliv. Det kan ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.

Flere skjenkebevillinger til samme lokale kan bare gis til én bevillingshaver, med mindre det i bevillingene fastsettes skjenketider som ikke er overlappende, jfr. Det kan bare skjenkes alkoholholdig drikk som er levert av en som har tilvirknings, eller salgsbevilling eller som kan drive engrossalg, eller som er tilvirket eller innført med hjemmel i § 4-tredje ledd.

Departementet kan etter å ha innhentet nødvendige uttalelser gi 1. Norge og utlandet eller i kystfart over fire dagers varighet. Før departementet avgjør søknaden, kan det innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling etter første ledd nr. Forbudet i første ledd mot lagring av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin omfatter også oppbevaring til eget bruk.

Overdragelse mot vederlag av væske som nevnt, er forbudt selv. Uten tillatelse fra departementet er det forbudt i aviser, blad o. Det er forbudt å kjøpe brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestillert.

Det er videre forbudt å reklamere for stoffer som særskilt er beregnet for, eller i reklamen betegnes som egnet til, tilsetning til alkoholholdig drikk. Det samme gjelder reklame for emner, tilvirkingsbeskrivelser, apparater og andre midler til å framstille slike drikker.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil måneder. Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

Overtredelse av §§ 2- 3- 8- 8-og 8-som gjelder et meget betydelig kvantum alkoholholdig drikk, straffes etter straffeloven § 233. Gjelder overtredelsen tilvirking, omdestillering eller overdragelse mot vederlag, av brennevin eller væske som beskrevet i § 8- skal alltid fengselsstraff anvendes med mindre særlig formildende omstendigheter foreligger.

Forsøk straffes på samme måte. Dersom den skyldige tidligere er straffet etter bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov eller alkoholloven av 5. Dersom vilkårene for inndragning etter straffeloven er oppfyl. Dette er en bok som retter seg mot alle som etter loven er pliktige til å kjenne alkoholloven, det vil si alle som driver salg eller skjenking av alkohol/ Bestemmelsens første ledd angir dels lovens materielle virkeområde og dels dens stedlige virkeområde.

Materielt virkeområde I utgangspunktet gjelder alkoholloven all innførsel til, utførsel fra og omsetning av alkohol i landet. Tax free-salget er likevel unntatt fra bevillingsplikten, jf. Alkoholforskriften med kommentarer.

Salgs- og skjenkebevillinger gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. Alcohol Act) – Unofficial version. Bestemmelsen i § 1-får for brennevinsutsalgenes vedkommende anvendelse etter utløpet av bevillingsperioden den 31.

Med “enkelt anledning” menes det samme som “enkelt bestemt anledning” i § 1-6. Første ledd oppstiller et forbud mot at åpenbart påvirkede personer gis adgang til skjenkestedet. Helsedirektoratets kommentarer. Begrepet "åpenbart påvirket av rusmidler" skal forstås på samme måte her som i alkoholloven § 8-11.

Boken gi en praktisk innføring i alkoholloven og hvordan den praktiseres. Den vil derfor være nyttig i undervisningsøyemed og for advokater, kommuner, og for alle som har, eller ønsker å få, rett til å drive salg eller skjenking av alkohol. De enkelte bestemmelsene i loven gjengis og kommenteres, alle gjeldende forskrifter er med, likeledes kontrollskjemaer som er i bruk. Aubert fra Norges raskeste nettbokhandel.

Alkoholloven med kommentarer

Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Endringer i alkoholloven mv. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener norske produsenter av drikkevarer må få muligheten til å fortelle om sine produkter på sosiale medier.

Lovbestemmelsen ble endret med virkning fra 01. Hensikten er å bidra til å forebygge og begrense kriminalitetsutviklingen i bransjen.

Alkoholloven med kommentarer

Gjennom vandelskravet ansvarliggjøres de fysiske og juridiske personer som står bak driften av serveringsstedet. T05:47:54Z Christian J. En oversikt over disse finnes i rundskrivets del V – Vedlegg. I rundskrivet er alle lovens bestemmelser inntatt og kommentert i form av merknader til de enkelte bestemmelsene.

Alkoholloven med kommentarer

IBX User NOT ACTIVE. Allmenningsrett PDF. Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) av 22.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation