Alkoholloven forskrifter

For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-annet led. Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. Det avsettes minutter til besvarelse av prøven. Tilhørende forskrifter.

Alkoholloven forskrifter

Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. Etter forskrifter gitt av departementet kan alkoholholdig drikk likevel innføres av AS Vinmonopolet uten bevilling som nevnt i første ledd.

Uten slik bevilling kan alkoholholdig drikk også innføres av fremmede makters representasjoner i Norge for tjenestebruk, når det skjer avgiftsfritt eller etter forskrifter gitt av departementet. Alkohol Fortolkninger av alkoholloven.

Salgs, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Helsedirektoratets kommentarer. Kapittel inneholder bestemmelser om kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer, stedfortreder og kontrollør.

Forskriften § 5-presiserer at styrer, stedfortreder og kontrollør må bestå en kunnskapsprøve som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkoholloven og tilhørende forskrifter. Fastsatt av Oslo kommune ved bystyret 3. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

Rundskrivet til alkoholloven er nå oppdatert i forhold til alle lov- og forskriftsendringer som har trådt i kraft siden 2. Alle rundskriv til alkoholloven fra denne perioden er innarbeidet i dette rundskrivet. Dette innebærer at tidligere rundskriv i alkoholloven nå oppheves.

Alkoholloven forskrifter

Produktene er likevel delvis regulert i alkoholloven og tilhørende forskrifter. I § 9-tredje ledd fremgår at alkohollovens reklameforbud også kommer til anvendelse på bl. Forskrifter om kontroll med bestilling av øl på vegne av forbruker, gitt ved kgl. Denne rapporten viser hvordan et utvalg norske kommuner bruker sitt handlingsrom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter.

Rapporten presenterer en studie av et utvalg av elleve kommuners forvaltning av alkoholloven med vekt på lovens bestemmelser for skjenkesteder. Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring.

Vi anbefaler derfor at du leser vårt pensumhefte da dette gir en helhetlig sammenstilling av det aktuelle stoffet. Alle relevante lover og forskrifter er dessuten gjengitt i pemsumhefte.

Vinmonopolet ikke skal forskjellsbehandle leverandører og produkter på grunnlag av nasjonalitet eller opprinnelsesland. Kravet til likebehandling framgår også av forskrift 30. Bevillingsperioden.

Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av alkoholholdig drikk. Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn volumprosent kan gis for år av gangen, og med opphør senest 30. Omsetning av alkohol er grundig regulert i alkoholloven med forskrifter. Loven og forskriftene finner du på linkene over.

Høring – revisjon av forskrifter til alkoholloven. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i notatet her endringer i følgende av forskriftene til lov 2. Nytt prikksystem fra 1. Med virkning fra 1. Den vil derfor være nyttig i undervisningsøyemed og for advokater, kommuner, og for alle som har, eller ønsker å få, rett til å drive salg eller skjenking av alkohol.

Alkoholloven forskrifter

De enkelte bestemmelsene i loven gjengis og kommenteres, alle gjeldende forskrifter er me likeledes kontrollskjemaer som er i bruk. Innenfor rammen av denne forskrift kan kommunen fastsette nærmere. I forskrift til alkoholloven § 5-står det: Styrer og stedfortreder må. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.

Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Dette er regulert i alkoholforskriften kapittel 8. Plikten til å føre internkontroll gjelder ikke for innehavere av ambulerende skjenkebevilling.

Serveringsloven: (lov om serveringsvirksomhet) av 13. Det vesentligste er bestemmelser om sanksjoner ved brudd på alkoholloven eller alkoholforskriften, se revidert forslag til forskrift § 9. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter alkoholloven har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet Kommunestyret delegerer all avgjørelsesmyndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. Les våre kommentarer til sentrale bestemmelser i ferieloven. Ved siste revisjon av alkoholloven og tilhørende forskrifter ble det innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder.

Internkontroll handler om å systematisere den daglige driften av virksomheten slik at kravene i regelverket overholdes.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation