Alkoholloven 8 9

På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling. Hjemmel for forskrifter om innførsel og utførsel av alkoholholdig drikk. Krav til den som utleverer alkoholholdig drikk ved privat innførsel. Tidsinnskrenkninger ved utlevering av alkoholholdig drikk.

Alkoholloven 8 9

Tilsyn med privat innførsel av alkoholholdig drikk. Salg av alkoholholdige drikker. Arrangementer hvor alkohol serveres uten vederlag, men som må ha skjenkebevilling etter alkoholloven § 8, for eksempel bryllup, vennefester og firmafester, vil ikke kunne kjøpe alkoholholdig drikk fra grossist. Forbudt å drikke på offentlig sted.

Etter alkoholloven § 8- første ledd nr. Det ligger implisitt i alkohollovens system at det som er kjøpt inn fra grossist på grunnlag av salgs- eller skjenkebevilling, kun kan anvendes til omsetning som denne bevillingen gir rett til.

I § 8–tilfellene foreligger forbrukersalg og ikke salg til bevillingshaver som skal omsette varene i henhold til bevillingen. Departementet foreslår at alkoholloven § 8-endres slik at drikking og servering av alkohol tillates uten bevilling i lokaler som leies eller lånes ut til privatpersoner for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap når utleier ikke for øvrig står for deler av arrangementet utover å stille lokaler til disposisjon.

Alkoholloven § 8-sier mer om hvem som må, og ikke må søke bevilling. Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, offentlig arrangementer, konserter, vernissasjeer, forestillinger.

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: salg, utlevering eller skjenking til person som er under år, jf. Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Den europeiske menneskerettskonvensjon art. Jeg kan ikke se det slik.

Grunnloven § første ledd. Det er tale om en presiserende, ikke utvidende eller analogisk, anvendelse av en lovbestemmelse. Eier, leier, driver eller ansatt som benytter egne eller arbeidsgivers lokaler til eget bruk til sluttet selskap (jubileum, bryllup og lignende).

Serverings- og drikkeforbud. Det er forbudt for alle å drikke alkohol på offentlig sted. De som bryter disse reglene, kan straffes for det i henhold til alkoholloven kapittel 10. Ellers er offentlig sted etter alkoholloven definert i alkoholloven § 8-9.

Alkoholloven 8 9

Dette står i alkoholloven § 1-5. Her vises det hvor det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette. En festival er typisk et offentlig ste med mindre den er på privat eiendom (i hagen din eller lignende).

I Norge i dag er det etter alkoholloven § 8-første ledd nr. Formålet med bestemmelsen, og med alkoholloven for øvrig, er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholinntak kan medføre.

Alkoholloven 8 9

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Alminnelige bestemmelser. Selv om det ikke betales et vederlag når det skjenkes alkohol er det likevel bevillingsplikt for skjenking av alkoholholdig drikk, jf.

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m. Definisjon av skjenkebevilling for enkeltanledning. Hjemles av alkoholloven § 1- 2. Du kan lese mer om disse reglene i alkoholloven § 8-9.

Hvis ikke alle vilkårene er oppfylt, så kreves det skjenkebevilling. Kommunene gir bevilling til salgs- og skjenkesteder, og har ansvar for den løpende forvaltningen av alkoholloven. Salgs- og skjenkebevillingene er knyttet til grupper av alkoholholdig drikke: Alkoholgruppe omfatter øl, sider og rusbrus med alkoholinnhold opp til %. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven " inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

I alkoholloven § 8-tredje ledd (lovdata.no) gjøres det unntak fra bestemmelsens hovedregel om bevillingsplikt ved offentlige lokaler dersom eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Skal man selge alkoholen, må man alltid søke om bevilling.

Hvis man bestiller mat og drikke via utleier eller utleiers påkrevde cateringselskap, må man også søke ambulerende bevilling. Les om unntak i alkoholloven § 8-tredje og fjerde ledd. Styrer: Det skal utpekes en styrer som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

En annen sak er at det er forbudt etter alkoholloven § 8-første ledd å drikke eller servere alkohol uten bevilling på nærmere angitte steder. Gode grunner kan tale for ikke å videreføre grunnvilkåret om beruselse når § nå skal inkorporeres i straffeloven § 350.

I alkoholloven § 8-fjerde ledd (lovdata.no) gjøres det unntak for drikking i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten og i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, unntatt serveringssteder når lokalet leies eller lånes ut til privatpersoner for enkelt bestemt anledning til sluttet selskap. Pensum for kontrollører.

Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation