Nye regler for utleie 2017

Dagens regler hvor deler av egen bolig kan leies ut skattefritt. Vurderer nye skatteregler for utleie av egen bolig.

Forslag til presisering av når det oppstår ny boenhet Enkelte kommuner har praktisert regelverket på en slik måte at det å legge til rette for utleie i egen bolig er blitt likestilt med at boligeier etablerer en ny selvstendig boenhet, noe som utløser andre krav. Dersom du ønsker å leie ut deler av boligen din eller en ekstern bolig for å tjene litt ekstra penger, så er det først og fremst viktig å sørge for at den enheten du ønsker å leie ut tilfredsstiller myndighetenes krav til leieobjektet.

For eksempel utleie av hele din enebolig, rekkehus, leilighet. Deler av egen boligen Egen bolig er boligen du selv bor i og der du normalt har folkeregistrert adresse.

Lover og regler rundt utleien gir begge parter forutsigbarhet Husleieloven er der for å beskytte begge parter. Som utleier er det blant annet viktig å vite at minstetiden på utleie av separat boenhet er på tre år, mens minstetiden for utleie av kjellerleilighet eller annen del av egen bolig er på minimum ett år.

Har du plass til overs i boligen? Da kan det være penger å tjene på å leie ut. Men hva må egentlig til? Må man få godkjent utleiedelen fra høyere hol og hvordan får man egentlig det?

Visste du at medlemmer får gratis økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning om boligrelaterte spørsmål? See full list on huseierne.

Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbundhar jobbet med utleiespørsmål i en årrekke. Han forklarer at man i prinsippet kan leie ut det man har av ekstra rom i boligen – så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for.

Det er altså ingen regler som forbyr deg å leie ut for eksempel et soverom som står tomt, bare soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten. Slik utleie av en hybel i egen bolig er i utgangspunktet ikke noe som vedgår bygningsmyndighetene, og det er ingen søknadsplikt inne i bildet for denne typen utleie.

Du må passe på å oppfylle de tekniske kravene som stilles i TEK 17. Det vil si at det ble blant annet lovlig med litt lavere tak, litt mindre bodplass og litt dårligere tilgjengelighet for funksjonshemmede enn før – for å nevne noe. Når du får bruksendringen godkjent, kan du leie ut.

Selv om du har fått godkjent en bruksendring som den nevnt ovenfor er ikke dette det samme som at du har fått etablert en ny boenhet. Vil du etablere en egen boenhet må du søke om dette, og du må oppfylle krav fra byggesaksforskriften (SAK 10) § 2-2.

Der står det at: Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, b) har egen inngang og c) er fysisk atskilt fra øvrige enheter. Når du har fått godkjent boenheten kan du leie den ut. Du behøver ikke søke ytterligere om å kunne bruke enheten til utleie, dette rår du over selv.

Når du bygger om kjelleren til oppholdsrom er det altså slik at dersom du beholder den direkte tilgangen dit fra boligen, vil du ikke få det godkjent som en egen boenhet. I mange tilfeller er det bare en vegg eller en dør som vil være avgjørende om man får en selvstendig boenhet eller ikke i boligen, sier Anders Leisner. I praksis kan man si at det ikke spiller så stor rolle.

Den kan kanskje leies ut for mer, og den kan faktisk også seksjoneres ut og selges hvis det skulle være ønskelig. Mange foretrekker også ha utleieforholdet i en helt egen enhet, sier Leisner. Prosjektering, søkna utførelse og kontroll i forbindelse med opprettelse av ny boenhet må utfø. Det er mange begreper å forholde seg til dersom man ønsker å leie ut.

Noen begreper finnes bare i dagligtale, og har ingen juridisk definisjon, som for eksempel «hybel. Lovverket har ingen bestemt beskrivelse av hybelutleie eller hybler. Det samme gjelder «utleieenhet» og «utleiedel. Dette er ord vi bruker i dagligtalen.

Nye regler for utleie 2017

Boenhet» og «rom for varig opphold» er betegnelser som brukes i teknisk forskrift og byggesaksforskriften og som må oppfylle kravene som beskrives der. Regler for utleie -leilighet. Her er noen av de viktigste reglene som gjelder for at leiligheten skal være godkjent for utleie: Takhøyde: Ved bruksendring der et rom går fra å være tilleggsdel til del av hoveddel i eksisterende boenhet, må takhøyden være på minimum meter.

I sameier har derimot reglene for utleie blitt strammet inn. Nye regler trer nå i kraft fra 1. Eierseksjonsloven § (7) «Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn dager årlig er ikke tillatt.

Nye regler for utleie 2017

Med korttidsutleie menes utleie i inntil dager sammenhengende. Her beskrives regelverket for utleie av hele egen bolig under forutsetning av at utleieforholdet har en varighet på minst dager. Dersom en eksisterende utleieenhet ikke er godkjent for utleie, kan man omregulere boligen slik at utleieenheten blir lovlig.

Forenklingene i plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. Og da skal visse bygningstekniske krav for oppholdsrom være oppfylt. Ny mva- regel for utleiere av fast eiendom – med tilbakevirkende kraft Etter dagens regelverk har en utleier måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til måneder.

Nå blir det strengere energikrav, og enklere å gjøre om kjeller og loft til oppholdsrom. FÆRRE KRAV: Nå slipper boligeierne unna flere tekniske krav i forbindelse med ombygging av for eksempel loft.

Når søksmål om godkjenning etter reglene i kapitleneeller er reist, kan retten ved kjennelse etter begjæring fra saksøkeren, mot eller uten sikkerhetsstillelse, beslutte at den som kreves godkjent som framleier, husstandsmedlem eller ny leier, skal ha bruksrett til husrommet inntil saken er rettskraftig avgjort. Det har de siste årene skjedd en stor økning i utleie av private boliger for overnatting på døgn- eller ukesbasis, gjennom tjenester som Airbnb og liknende.

Nye regler for utleie 2017

Flere utenlandske «turistbyer» som for eksempel Paris og London har innført restriksjoner på korttidsutleie. I en pressemelding fra kommunal – og moderniseringsdepartementet i dag skrives det at et nytt lovforslag vil stramme inn – men som samtidig mykner opp – reglene for Airbnb- utleie.

Ett av hovedproblemene har vært utydelige regler for Airbnb-utleie som har utfordret styrer i sameier og borettslag i det å skulle begrense korttidsutleie.

Emma

Emma wrote 52025 posts

Post navigation