Kvinnefengsel i norge

Dette er Norges nye kvinnefengsel Det nye høysikkerhetsfengselet på Evjemoen er det første i Norge som er spesialdesignet for kvinnelige innsatte. Slik ser rommene i Evje fengsel ut. Liste over fengsler i Norge.

Fengselet blir vanlig omtalt som Bredtveit kvinnefengsel eller Bredtveit fengsel. I Bredtveit kvinnefengsel sitter noen av dem som regnes som de farligste fangene i landet. Trygdekontoret utforsker livet bak murene med de du sjelden hører om – kvinnelige kriminelle. I JURKs siste rapport er forholdene ytterligere bekreftet.

Vi fant at kvinner er særlig utsatte når det gjelder kontakt med familie og venner, tilgang på informasjon, utdanning og arbei trening, bygninger, isolasjon og forberedelser til livet etter soning, fortalte Vige. Dette tilsvarer prosent av alle innsatte.

Hun presiserte at selv om rapporten bekrefter gamle funn og ikke viser noe ny. See full list on forskning. Mange kvinnelige fanger opplever mangel på sosial kontakt.

Dette rammer særlig utenlandske kvinner, sa Vige. Hun fortalte at mange av kvinnene soner langt fra hjemstedet sitt. Dette skyldes blant annet at Norge bare har fem rene kvinnefengsler: Bredtveit, Ravneberget, Sandefjord og Kragerø, og at samtlige ligger på Østlandet. Det betyr at mange av kvinnene sjelden eller aldri får besøk av familie og barn på grunn av den lange reiseveien og utgiftene den medfører.

Les også i Kilden kjønnsforskning. Den lange besøksveien rammer særlig kvinnene som har barn hardt. Ti av kvinnene som var bosatt i andre land hadde barn.

Kvinnefengsel i norge

Bare én av dem hadde fått besøk av barnet sitt. Vige pekte på at mangel på sosial omgang er udelt negativt, også for livet etter soning. Det å opprettholde kontakten med fami.

Noe som særlig bekymrer JURK er at mange kvinner i fengsel opplever isolasjon. Rapporten viser for eksempel at dårlig bemanning ofte går ut over kvinnelige innsatte, spesielt i blandingsfengsler. Hovedbegrunnelsene var manglende kapasitet eller ressurser.

Kvinner blir også satt på avdelinger med et høyere restriksjonsnivå enn de er tiltenkt på grunn av plassmangel, eller de havner på avdelinger der det ikke er andre kvinner. Vige understreket at rapporten avdekker begrepsforvirring på dette området. Loven skiller mellom «utelukkelse fra fellesskapet» og begrepet isolasjon, som bare brukes om varetektisolasjon som er besluttet av domstolene.

Både menn og kvinner er sårbare i fengsel 2. Individuelle forskjeller viktigere enn kjønn for behandlingen av fanger –. Også utdannings- og arbeidstilbudet under soning er dårligere for kvinner. Slike tilbud er også viktige for å forberede seg på livet utenfor fengselsmurene. Spørreundersøkelsen viste at prosent av kvinnene som deltok hadde gjennomført videregående skole eller mer.

Dette utdanningsnivået er høyt sammenliknet med tidligere undersøkelser, og gjorde at en stor andel av kvinnen allerede hadde tatt den utdannelsen de fikk tilbud om i fengselet. Fem av fengslene der kvinner soner tilbyr fagbrev, men dette er blandingsfengsler. Fangene i rene kvinnefengsler får ikke et slikt tilbu fortalte Vige. Rapporten viste at mange av kvinnene ikke var klar over utdanningstilbudene i fengselet.

Kvinnefengsel i norge

Det kom også fram at mange ansatte verken informerte om eller oppfordret kvinnene til å delta på de tilbudene som fantes. Det gjaldt særlig i blandingsfengsler.

Særlig de med lavest utdanningsnivå, de eldste kvinnene og de med bosted utenfor Norge ble ikke oppfordret til å delta. I paneldebatten ble det p. Doris Bakken, nestleder på Bredtveit fengsel, deltok i paneldebatten. De fleste fengsler har fått egne ansatte med særlig ansvar for kvinner og barn, sa hun.

Kvinnefengsel i norge

Veronica Orderud har selv fått føle forskjellen mellom blandingsfengsel og kvinnefengsel på kroppen. Jeg var først i Skien fengsel, som er et fengsel for både kvinner og menn. Der var det høy standard med stor skoleavdeling, snekkerverksted og mekanisk verksted med muligheter for å ta fagbrev, fortalte hun.

Etter hvert havnet jeg på Bredtveit etter eget ønske. Her var det få utdanningstilbud og dårligere fasiliteter enn i Skien fengsel. Orderud er også opptatt av individuell soning for både kvinner og menn. Kvinner har fått muligheten til å sone med andre kvinner i større grad enn før.

Man er også mer bevisste på at kvinner har andre behov enn menn i fengsel, men her gjenstår det mye før man er i mål, sa hun. Det er veldig bra at JURK fortsetter å skrive rapporter om kvinners forhold i fengsel. Hun mener det ikke er mangel på kunnskap verken hos politikerne eller ansatte i kriminalomsorgen, men et spørsmål om penger. Det er få kvinnelige innsatte i norske fengsler, dermed blir det heller ikke laget egne opplegg for kvinner som krever store ressurser, sier hun.

Vi har også få rene kvinnefengsler i Norge, og disse er ofte gamle og slitte, som for eksempel Bredtveit. En kvinne fra Finnmark som sitter i kvinnefengsel vil i tillegg til å havne langt hjemmefra få et dårligere tilbud enn mannlige innsatte. I blandingsfengsler kan dårlig bemanning føre til at kvinner blir låst inn på cellene lengre og oftere enn nødvendig, forteller Hennum.

Kvinnelige fanger kan bare oppholde seg i fellesarealer. Hvordan er stemningen bak murene i et kvinnefengsel/ Og hvorfor må de innsatte bo på firemannsrom?

I denne episoden flytter programleder Helene Sandvig inn i Ravneberget Kvinnefengsel. Der kommer hun tett på flere av kvinnene og får utfordret sitt syn på hva det vil si å være kvinne og straffedømt. Dette programmet er redigert siden første publisering.

De gamle norske landskapslovene kjente ikke frihetsstraff. Fengsel er et sted for soning av fengelsstraff, men brukes også som beskrivelse av selve straffen. Fengsler har forskjellige sikkerhetsnivå, fra lukkede fengsler, med høyt sikkerhetsnivå, til åpne fengsler med lavere sikkerhetsnivå.

Det er ingen som sier noe til meg" – konferanse om barn som pårørende til innsatte og straffedømte. Av fengslene der kvinner og menn soner sammen er det noen som har egne luftegårder for kvinnene, men de er gjennomgående mindre og dårligere utstyrt enn mennenes. Dette løses noen steder og i noen grad ved at kvinnene kan få tilgang til mennenes luftegårder.

Kriminalomsorgen region nor Trondheim kommune og For Fangers Pårørende arrangerer 17. Men kanskje burde de det? Kvinner i fengsel i Norge er en liten gruppe, om lag prosent av alle innsatte.

For det er en markant forskjell på soningsforholdene til menn og dem til kvinner i fengsel, skriver artikkelforfatterne. Advokat Cecilie Naksta som er forsvarer for 15-åringen, har i snart en uke forsøkt å få flyttet jenta til et mer egnet sted.

Psykiatrien nekter å ta henne imot, og barnevernet sier at de ikke har noe som er mer egnet enn Små Enheter, der hun var. Jeg har bedt barnevernet undersøke bedre, eventuelt vil jeg prøve om det er mulig å skreddersy et opplegg for henne, sier Nakstad. Frykten for å få coronasmitte innenfor murene har ført til lange dager for de innsatte.

Søk blant alle typer jobber i hele Norge Østfold kalles Herregårdenes fylke og i Sarpsborg finnes flere av dem. Nå er det kvinnefengsel i den tidligere militærforlegningen. Definisjonen på en retreat er: «en retrett fra hverdagens forstyrrelser, til stillhet, refleksjon og besinnelse».

Tromsø fengsel ligger ca.

Emma

Emma wrote 52025 posts

Post navigation