Alkoholloven aldersgrense

Kommunen som bevillingsmyndighet kan sette som vilkår for bevillingen at stedet skal ha en bestemt aldersgrense. I de fleste land er alderen satt til eller år, men det finnes unntak. I noen land er alkoholholdige drikkevarer ulovlig grunnet religiøse lover eller andre forhold. Alkohol er et lovlig rusmiddel i Norge, men loven regulerer bruk med blant annet aldersgrenser og skjenkereguleringer.

Salgs- og skjenkebevillinger gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. Bestemmelsen i § 1-får for brennevinsutsalgenes vedkommende anvendelse etter utløpet av bevillingsperioden den 31. Dette står i alkoholloven § 1-5. Siden du har fylt år, kan du altså fritt kjøpe alle lovlige alkoholvarer. Loven setter ikke noen aldersgrense på 21.

Alkoholloven aldersgrense

Alkoholholdig drikke som inneholder alkoholprosent på over 60% er det forbudt å skjenke, selge eller innføre i Norge etter alkoholloven § 8-13. Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om. De fleste land i Europa har aldersgrenser som er ganske like de norske.

I Sverige er aldersgrensen år for å kjøpe alkohol i butikker og på restauranter. Alkohol under prosent kan man kjøpe uansett alder. For å kjøpe alkohol på Systembolaget (som tilsvarer Vinmonopolet), må man være år gammel.

Den alminnelige aldersgrensen for kjøp og salg av alkoholholdige drikkevarer er år. Unntaket er alkoholholdig drikke gruppesom inneholder fra og med til og med volumprosent alkohol. For kjøp og salg av denne type drikke må man være fylt år. Men man må vurdere hver situasjon konkret, og det kan jo.

I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i § 1-også får anvendelse på drikk mellom og volumprosent alkohol. Har prøvd å finne svar på dette, men uten hell dessverre. Den som selger, skjenker eller gir alkohol til mindreårige kan straffes med bøter eller fengsel.

Det er imidlertid ingen regel i alkoholloven eller andre lover som sier at du ikke har lov til å drikke alkohol når du er under år. Det vil si at den som gir deg alkohol kan straffes, men ikke du. Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av alkoholholdig drikk. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under år.

Bevillingsperioden. Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn volumprosent kan gis for år av gangen, og med opphør senest 30. Det skal være tydelig skilting på salgsstedet med opplysning om aldersgrense for kjøp av alkohol.

Det skal som hovedregel være både styrer og stedfortreder tilknyttet salgsbevillingen. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra krav om stedfortreder dersom det virker urimelig å kreve det, blant annet av hensyn til salgsstedets størrelse. Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.

Det handler også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Siden alkohol er spesielt skadelig for barn og unge har man valgt å sette aldersgrensen til år.

Alkoholloven aldersgrense

Albania har ingen aldersgrense for kjøp av alkohol, noen muslimske land har totalforbu i USA må man være år, men de fleste land har regler som ligner på de norske. De norske aldersgrensene for alkoholkjøp ligner de øvrige europeiske lands regler, med noen unntak. Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Alkoholloven aldersgrense

Skjenkebevilling for enkeltanledning Vilkår: Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement. I utelivet er det mer vanlig å praktisere en nedre aldersgrense, ikke en øvre.

Alkoholloven: § 4-Vilkår knyttet til bevillingen. Men ifølge alkoholloven har 18-åringer lov til å kjøpe øl og vin, og 20-åringer lov til å kjøpe brennevin.

Norske og svenske tollregler gjør at det fort kan gå i kluss. Spesielt når det gjelder aldersgrensen for å kjøpe vin og øl i Sverige. Her må man nemlig være år for i det hele tatt få. Hvorvidt – eller i hvilken grad – en slik aldersgrense håndheves, varierer betydelig.

Studier fra mange land med ulike aldersgrenser viser at mindreårige (de som er yngre enn aldersgrensen for å få kjøpt) likevel ofte får kjøpt alkohol, både i butikker og på skjenkesteder. Aldersgrense for kjøp av alkohol er et utbredt virkemiddel.

Fra synlig til skjult De er redde for at innføring av års aldergrense på offentlige fester faktisk vil føre til utstrakt alkohol- og narkotikabruk i denne aldersgruppen. På et sted som Stjørdal for eksempel, som har lite offentlige fester, har det vært et problem med hjemmefester i flere år.

Hvilke vilkår kan stilles i bevillingsvedtaket ang aldersgrense/ Spørsmål omkring erfaringer med skjenkeutfordringer på festivaler? Er det adgang til å ilegge sanksjoner etter alkoholloven for brudd på arbeidsmiljøloven?

admin

admin wrote 155 posts

Post navigation